recoverλ ambulance

Terapeutický tým

léčbou závislostí se zabýváme 30 let

Terapeutický tým

Recovery centrum je provozováno nestátní organizací SANANIM, předním poskytovatelem komplexních adiktologických služeb v Evropě.

Tým Recovery centra je tvořen našimi nejzkušenějšími terapeuty.

 

Za jádro léčby závislostí považujeme sebepoznání a sebepřijetí. Věříme, že každý člověk má v sobě velký potenciál ke změně a je změny schopen.

Martina Richterová Těmínová

Je ředitelkou a odbornou ředitelkou SANANIM. Zároveň je odbornou asistentkou na 1. LFUK katedře adiktologie. Je členem revizní komise Společnosti pro návykové nemoci  LS JEP a členem Etického kolegia SNN LS JEP. Vystudovala obor speciální pedagogika na Universitě Karlově a je uznaným adiktologem. Absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii SUR, výcvik v Rogersovském psychoterapeutickém přístupu, výcvik v supervizi  ČIS, účastnila se výcviku v párové terapii.

 

V oboru léčby závislostí pracuje 30 let v ambulantních  i residenčních zařízeních. V současné době se zaměřuje na ambulantní léčbu a terapii, párové a rodinné poradenství  a  terapii v oblasti návykových nemocí . Je spoluautorkou odborných publikací týkajících se adiktologie, především tématu terapeutických komunit.

Tomáš Vejrych

Je vedoucím Adiktologické ambulance SANANIM, dále externím lektorem Kliniky adiktologie 1. lékařské fakultě University Karlovy. Vystudoval Psychologii a sociální práci na Masarykově Universitě. Je absolventem sebezkušenostních výcviků INSTEP – integrativní psychoterapie, Gestalt plus - Postgraduální výcvik v gestalt terapii, dále IPPART - psychoanalytická párová a rodinná terapie.

 

V oboru léčby závislostí pracuje od roku 2004, zaměřuje se na ambulantní terapii dospělých i mladistvých. Jako výzkumník a koordinátor se účastnil mezinárodních projektů New psychoactive substances among problem drug users a  IMPACT.

 

Monika Žufníčková

Je terapeutkou Doléčovacího centra SANANIM. Je akreditovanou adiktoložkou, vystudovala obor Sociální patologie a prevence na VŠ Sociální pedagogiky. Absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii S.U.R.

 

V oboru léčby závislostí pracuje 19 let, specializuje se na ambulantní léčbu nealkoholový závislostí. Je autorkou odborných panelů a přednášek na konferencích AT.

 

Ondřej Jedlička

Je terapeutem Adiktologické ambulance SANANIM, současně je lektorem kurzu S4 Celoživotní vzdělávání oboru Adiktologie. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s akreditovaným kurzem Psychologa ve zdravotnictví. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě (IVGT Praha) a účastní se postgraduálního výcviku v Gestalt modalitě (Gestalt Plus).

 

V oboru léčby závislostí pracuje 9 let, specializuje se na ambulantní individuální i skupinovou terapii a dále problematiku duální poruch. Je autorem odborných panelů na konferencích AT.

Vilma Táborská

Je terapeutem Adiktologické ambulance SANANIM z.ú. , Vystudovala obor adiktologie na  1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 

Absolvovala psychoterapeutický výcvik INSTEP - Integrativní gestalt.

 

V oboru léčby závislostí pracuje 10 let, specializuje se na ambulantní individuální i skupinovou psychoterapii závislostí a duálních diagnóz.  Je autorem odborných panelů na konferencích AT.